Skip to main content

Odd or Even

· One min read
Kunanon S. (@sagelga)
Owner of 'Learn with sagelga'

โจทย์

ให้ทำการทดสอบตัวเลขที่ได้รับมาจาก Input ว่าเป็นเลขคู่หรือคี่

โดยมีคำใบ้ว่า เลขคู่นั้นคือค่าที่หารสองลงตัวไม่มีเศษ ส่วนเลขคี่นั้นเป็นค่าที่ไม่สามารถหารสองได้ลงตัวนั่นเอง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • Input
    • เป็นประเภท Integer
    • โดยมีค่าระหว่าง 1 ถึง 100
  • Output
    • เป็นประเภท String
    • ให้แสดงผลว่า "Even" หากค่าที่ได้รับนั้นเป็นเลขคู่ หรือแสดงผลว่า "Odd" หากค่านั้นเป็นเลขคี่

ตัวอย่าง

Input #1

2

Output #1

Even